DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Patí Científic, d’ara endavant Patí Científic, en qualitat de titular del lloc web paticientific.org, amb domicili en a Barcelona, adreça de correu electrònic info@paticientific.org, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini paticientific.org, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de paticientific.org atorga la condició d’Usuari de paticientific.org, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar paticientific.org. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per Patí Científic pot ser diferent a cada moment en què l’Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a paticientific.org.

A través de paticientific.org, Patí Científic facilita a l’Usuari l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per Patí Científic o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar paticientific.org i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen paticientific.org, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Patí Científic, d’un altre USUARI o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en paticientific.org, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de paticientific.org, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita de Patí Científic, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Patí Científic o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de paticientific.org, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en paticientific.org són propietat de Patí Científic o, en el seu cas, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de Patí Científic, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de Patí Científic o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Patí Científic o de tercers inclosos en paticientific.org que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE PATICIENTIFIC.ORG

Patí Científic no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a paticientific.org, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, Patí Científic no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Patí Científic exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de paticientific.org i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que l’USUARI hagués pogut atribuir a paticientific.org i als Continguts.

La funció dels Hiperenlaces que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Dits Hiperenlaces no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

Patí Científic no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenlaces ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu.

L’accés a paticientific.org no implica l’obligació per part de Patí Científic de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, Patí Científic no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de paticientific.org, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació del servei de paticientific.org i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Patí Científic, no obstant això, queda autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de paticientific.org i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Patí Científic advertirà prèviament la terminació o suspensió de paticientific.org.

QUALITAT DE PATICIENTIFIC.ORG

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de paticientific.org, Patí Científic realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Patí Científic exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de paticientific.org. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Patí Científic a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.